Grytåsa Ridcenter AB
Grytåsa 415, 286 91 Örkelljunga.
Tel 0435-533 07, 533 00. Fax 0435-536 46. Mobil 0707-753307. Bg 5180-5828. Pg 479 99 88-3.

Anmälningsblankett för ridläger
Texta eller skriv på maskin

.............................................................................. anmäler deltagande i ridläger
(Elevens namn)
under tiden .................... - ......................
Om egen häst medtages skall följande uppgifter ifyllas:
Hästens namn:...................... Mankhöjd:........... Ålder:....... Utbildningsståndpunkt.........................
Mina uppgifter:
Postadress .............................................. Postnr ............... Ort ...............................................
Tel nr .....................................
Ange om det finns reservtel nr .................................... Mobil tel nr...............................
Personnummer:............................. Längd:............cm Vikt...........kg. Vaccinerad stelkramp år ..........
Regelbunden ridvana .................år. Nybörjare ................... Är du vegetarian?...............

Om du varit här förut, skriv i den häst eller de hästar du haft och om du vill ha någon av hästarna igen: ..............................................................................................................................................
Med denna anmälningsblankett följer ett frågeformulär, som du skall fylla i och skicka in tillsammans med anmälnings-blanketten. Det ger oss möjlighet att välja den häst, som passar dig bäst, och att göra veckan så bra som möjligt för dig


Betalning
Samtidigt med denna anmälan betalas anmälningsavgift 1500 kr till bg nr 5180-5828 eller pg 479 99 88-3. Resterande del av lägeravgiften förbinder jag mig erlägga senast då lägret börjar (gäller endast sommarridlägren)
Ridlägeravgiften (vår-, höst- och weekendridläger) inbetalas i samband med anmälan, dock senast på ridlägrets startdatum om sådan överenskommelse träffats.

Avbeställning
1. Anm avgiften(sommar)/ridlägeravgiften(övriga läger) enl ovan, återbetalas inte vid avbeställning.
Punkterna 2-3 avser endast sommarridlägren.

2. Eventuell avbeställning kan ske senast tre (3) veckor, 21 kalenderdagar, före anmäld lägertid.
Sker avbeställningen senare, förbinder jag mig erlägga hälften av resterande lägeravgift senast 10 dagar efter första lägerdagen enligt ovan.
3. Vid återbud mot läkerintyg, som styrker förhinder att deltaga i läger under anmäld tid gäller: resterande lägeravgift utöver anmälningsavgiften debiteras ej.
4. Vid avbeställning gäller dock - oberoende av tidpunkt - att jag äger rätt att överlåta lägerplatsen till annan person, som uppfyller ålder, ridkunnighet etc, varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denne sänt in ny anmälningsblankett, försedd med elevs/målmans underskrift till lägerarrangören.
Avbruten lägervistelse m m (avser endast sommarridlägren)
Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs p g a sjukdom eller av annan orsak som arrangören icke är ansvarig för - återbetalas 20 procent av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matpengar.
Övrigt
Har överenskommits att egen häst skall medtagas - dvs elev och häst är anmälda - skall hästen vara vaccinerad och försäkrad, foder medtages, strö tillhandahålls.
Arrangörens inställande av läger
Skulle oförutsedda händelser inträffa som gör att arrangören icke kan fullfölja sina åligganden - inställd verksamhet eller dylikt - återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del, som eventuellt kan återstå av avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.
Jag vitsordar lämnade uppgifter, godkänner gällande kursavgift och accepterar inbetalnings-respektive återbetalningsförfarandet enligt ovanstående.

Ort ............................................. Datum.........................

............................................................................. (Målmans underskrift erfordras för omyndig)
Obs! Ev avbeställning bör - i avbeställarens eget intresse - ske i rekommenderad brevförsändelse. Ev avbeställning skall vara skriftlig.

 


Frågor som vi gärna vill att du svarar på.

1. Hur länge har du ridit? .................... Vilken ridskola rider du på? ..........................................................

2. Är du skötare på någon häst? ..............................................................................................................

3. Hur många dagar i veckan brukar du vara i stallet? .....................................................

4. Beskriv hur du vill att din ridhäst ska vara: ..............................................................................................

.............................................................................................................................................................

5. Känner du någon som ska komma på samma läger som du? ..............................................................

6. Är du van att sova borta? ..............................................................................................

7. Om du varit hos oss på ridläger tidigare:
- Vilken grupp red du i? ................................................................

- Vilken häst hade du? ....................................................................

- Vilken ridlärare red du för? ............................................................

8. Har du startat i några tävlingar? ........................................................................................

- I så fall i vilka klasser? .......................................................................................................

9. Hur hittade du Grytåsa Ridcenter? .....................................................................................
- Har du sett vår hemsida? www.rider.nu .......................................

10. Berätta om dig själv, det du berättar om dig är viktigt för oss, då blir ridlägerveckan så bra som det är möjligt:
................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................